971221_2_1

نقدی بر کتاب «در ستایش امر واقعی: گزیده متن هایی درباره هنر و عکاسی»

با عنوان «امر واقعی در بوته بازخوانی، آزمایش و ستایش» به قلم دکتر مسعود مترجم زاده را می توانید در لینک زیر بخوانید:

نقد کتاب

همچنین نسخه کاغذی این متن در منبع زیر به چاپ رسیده است:

فصلنامه نقد کتاب، سال اول،شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۷

صفحه 1 از 67
[1]  2  ... > >> >>| صفحه بعدی